Základné informácie Tlačiť


Názov projektu: Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia - realita a symbolika
Termín riešenia: 2007 – 2009
Číslo projektu: VEGA 1/4731/07

Riešiteľský kolektív:
PhDr. Jana Bartová, PhD., vedúci riešiteľ, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
Prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., zástupca vedúceho riešiteľa, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
Mgr.Katarína Chmelinová, PhD., Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty FFUK Bratislava
PhDr. Štefan Oriško, CSc., Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty FFUK Bratislava
Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra