Publikácie Tlačiť

Chmelinová, Katarína – Kalinayová-Bartová, Jana: Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí. In: Slovenská hudba, ročník XXXV, 2009/2 – 3, s. 267 – 282. ISNN 1335-2458

Kalinayová-Bartová, Jana: Hudobné motívy v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Martinčeku. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I. Editor Marta Hulková. Bratislava, Stimul, 2007, s. 61 – 78. ISBN 978-80-89236-35-0

Kalinayová-Bartová, Jana: Probleme der musikalischen Ikonographie des Mittelalters am Beispiel der Untersuchung der Wandmalerei in Martinček. In: Musicologica IstropolitanaVII. Editor Marta Hulková. Bratislava, Stimul, 2008, s. 9 – 50. ISBN 978-80-89236-60-2

Kalinayová-Bartová, Jana: Vzácna hudobná pamiatka v Martinčeku. In: Hudobná ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov. UK Bratislava 2008, s. 78 – 90. ISBN 978-80-89303-11-3

Kalinayová-Bartová, Jana: Hudobné nástroje na nástennej maľbe v Martinčeku. In: Pamiatky a múzeá, roč. 58, číslo 1/2009, s. 2 – 9. ISNN 1335-4353

Kalinayová-Bartová, Jana: Ján Vest a najväčší organ v Uhorsku. In: Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Zborník štúdií. Editor Ľubomír Chalupka. Bratislava, Stimul, 2009, s. 55 – 68. ISBN 978-80-89236-66-4

Kalinayová-Bartová, Jana: Nástenná maľba v rímskokatolíckom kostole v Martinčeku ako hudobnoikonografický problém. In: Slovenská hudba, ročník XXXV, 2009/2 – 3, s. 202 – 240. ISNN 1335-2458

Kalinayová-Bartová, Jana: Možnosti skúmania stredovekej nástennej maľby na Slovensku ako hudobného prameňa. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Editor Marta Hulková. Bratislava, Stimul, 2010, s. 83 – 97. ISBN 978-80-89236-55-8

Kalinayová-Bartová, Jana: The Symbolism and Reality of Musical Motifs in Wall Painting at Martinček: Did they Play the ala in Slovakia? In: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620. Editors Jan Baťa - Lenka Hlávková - Jiří K. Kroupa. Praha, Univesitas Carolinae Pragensis, 2011, s. 33 – 44. ISBN 978-80-86791-51-7

Kalinayová-Bartová, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku. Bratislava, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2011, 222 s. ISBN 978-80-8060-266-6

Hulková, Marta: Hudobné rukopisy z prelomu 16. a 17. storočia v rámci Levočskej zbierky hudobnín. In: Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Zborník štúdií. Editor Ľubomír Chalupka. Bratislava, Stimul, 2009, s. 11 – 28. ISBN 978-80-89236-66-4.

Oriško, Štefan: K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. In: Archaeologica historica 33/08. Brno 2008, s. 267 – 280. ISBN 978-80-7285-076-4.

Oriško, Štefan: Stredoveká výmaľba kostola v Martinčeku: problémy umelecko-historickej interpretácie a podnety interdisciplinárneho výskumu. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Editor Marta Hulková. Bratislava, Stimul, 2010, s. 99 – 121. ISBN 978-80-89236-55-8.

Szórádová, Eva: Selbständigkeit und Abhängigkeit: Instrumentenbau und Handel in der Slowakei. In: Der Gesellschaft für Musikforschung : XIV. Internationaler Kongress 28. September – 3. Oktober 2008. Poznan, Rhytmos Verlag, 2008, s. 94. ISBN 978-3-926196-53-8.

Szórádová, Eva: Klavierbau und Klavierhandel in den ungarischen Kronländern vor 1850. In: Das Wiener Klavier bis 1850. Tutzing, Hans Schneider Verlag, 2007, s. 135 – 146. ISBN 978-3-7952-1243-8.

Szórádová, Eva: Podmienky a predpoklady vývoja hudobného nástrojárstva na Slovensku. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I. Marta Hulková. Bratislava, Stimul, 2007, s. 99 – 109. ISBN 978-80-89236-35-0.

Szórádová, Eva: Vizuálne propagačné prostriedky v hudobnom nástrojárstve na Slovensku. In: Slovenská hudba, ročník XXXV, 2009/2 – 3, s. 183 –
323. ISNN 1335-2458

Szórádová, Eva: Reklama v hudobnej kultúre 19. storočia. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Editor Marta Hulková. Bratislava, Stimul, 2009, s. 357 – 369. ISBN 978-80-89236-55-8